Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Nacházíte se zde: Právo, legislativa » Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

Lektoři se zaměří zejména na následující otázky:
* Kriteria rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel
* Důsledky odchýlení se od kogentní zákonné úpravy
* Tvorba druhů akcií - obecně
- modifikace práv akcionářů, upravených zákonem
- přidávání dalších, zákonem nepředvídaných práv akcionářů, a limity takové tvorby druhu akcií
- odebírání práv předpokládaných zákonem, a limity takové tvorby druhu akcií
* Práva a povinnosti akcionářů, zejména
- která práva lze upravit ve stanovách odchylně od zákonné úpravy, a jak?
- která práva lze akcionářům zcela (bez náhrady) odebrat?
- která práva lze rozšířit, a jak?
- jak upravit právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, , povinnost splatit emisní kurs, povinnost loajality či práva kvalifikovaných akcionářů?
- úprava příplatků mimo základní kapitál
* Volené orgány společnosti, zejména
- lze modifikovat, a pokud ano, v jakém rozsahu okamžik a způsob vzniku a zániku funkce?
- lze zužovat nebo rozšiřovat předpoklady výkonu funkce a s jakými důsledky?
- lze stanovit odchylně od zákona pravidla pro schvalování a uzavírání smlouvy o výkonu funkce?
- lze upravovat právo účasti na zasedání orgánu a hlasovací právo členů volených orgánů stanovami, popř. jak?
- lze ve stanovách modifikovat povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího porušení?
* Valná hromada, zejména
- jak lze upravit pravidla pro svolávání valné hromady odchylně od zákona?
- lze stanovami upravit podmínky účasti akcionářů na valné hromady odchylně od zákona?
- jaké jsou limity úpravy sistace hlasovacího práva akcionáře a podmínky pro jeho výkon, modifikace práva dávat návrhy a protinávrhy a práva požadovat vysvětlení?
- existují limity pro úpravu schopnosti valné hromady k usnášení a přijímání rozhodnutí?
- lze stanovami upravit požadavek na notářský zápis, jímž se ověřuje přijetí rozhodnutí?
- lze (a pokud ano, jak) měnit působnost valné hromady založenou zákonem?
* Zastupování členy statutárního orgánu, zejména
- jak lze upravit stanovami způsob zastupování a jeho možnosti/limity
- lze vyloučit některé členy představenstva ze zastupování společnosti?
- mohou stanovy určit, že zástupčí oprávnění náleží i členům správní rady?
* Akcie a jejich náležitosti, zejména
- lze upravit náležitosti akcií odchylně od zákona?
- mohou stanovy určit, že společnost nevydá akcie jako cenný papír ani zaknihovaný cenný papír?
- jakými způsoby lze omezit převoditelnost akcií?
- je sjednání předkupního práva ve stanovách omezením převoditelnosti akcií?
* Zvyšování a snižování základního kapitálu akciové společnosti, zejména
- lze sjednat nad rámec zákona i jiné způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
- jaké způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu musí předvídat stanovy?
- lze stanovami určité způsoby zvýšení nebo snížení základního kapitálu vyloučit?
- od jakých ustanovení zákona upravující zvýšení nebo snížení základního kapitálu se lze odchýlit?
* Další možné sporné otázky, zejména
- od jakých ustanovení zákona upravujících založení a vznik akciové společnosti se lze odchýlit?
- od jakých ustanovení zákona upravujících zrušení a zánik akciové společnosti se lze odchýlit?

Termíny:
 
29.1.2018 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
[najít na mapě]
Prof. JUDr. Jan Dědič - společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní bank
Objednat tento termín
2471 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
244 40 22 32
bova@bovapolygon.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/co-a-jak-ne-lze-upravit-ve-stanovach-akciove-spolecnosti-ane-s3045933 | Právo a legislativa

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.