MPA Public Management

Základní info

Master of Public Administration (MPA) – Public Management je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v managementu v oblasti veřejné správy. 

Absolventi tohoto programu získají diplom (certifikát) a titul MPA, který je v manažerské praxi ve veřejné správě mezinárodně uznáván a je obdobou titulu MBA.

Program je určen zejména všem vedoucím pracovníkům, úředníkům, manažerům v oblasti veřejné správy a voleným představitelům měst, obcí a krajů. Zdokonalit si nebo získat nové znalosti z veřejné správy mohou i ti, kteří s veřejnou správou spolupracují.

Moduly studia 

10 odborných modulů po 8 hodinách je zakončeno zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.

Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

 • Management
  • Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu ve veřejné správě.

 • Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje 
  • Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

 • Řízení lidských zdrojů I, II
  • Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

 • Koučink a jeho využití
  • Cílem modulu je ukázat posluchačům základní principy a techniky koučinku a možnosti jeho využití při rozvoji manažera i zaměstnanců, vedoucího úředníka či úředníka ÚSC.

 • Právo ÚSC I, II
  • Cílem modulu  je objasnit posluchačům legislativní ukotvení veřejné správy, zvláště pak při fungování územně samosprávných celků různých stupňů včetně správního práva.

 • Ekonomika neziskového sektoru 
  • Cílem modulu je umožnit posluchačům (manažerům, vedoucím úředníkům a úředníkům), aby lépe znali subjekty ekonomického prostředí, se kterými jednají, případně vstupují do různých sociálních či ekonomických vztahů. Posluchači získají základní přehled o právních předpisech upravujících jednotlivé typy organizací fungujících v neziskovém sektoru, seznámí se zdroji financování neziskových organizací a zásadami řízení v těchto organizacích.

 • Projektový management
  • Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

 • Pracovní právo
  • Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v zaměstnanecké praxi.

 • Metodologie závěrečné práce
  • Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

 • Závěrečná práce a obhajoba
  • Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.

 Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00.

Divadelní 138/4 (budova Mendelovy střední školy)

Ostrava

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4

MPA Public Management

Vybraný termín:

 Praha

Cena
75000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.