VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)

Kurzem vás provede Mgr. Jan Slezák

vedoucí oddělení právní podpory veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ; vykonával činnost tajemníka rozkladových komisí ÚOHS, od…

Základní info

Cíle kurzu

Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány.

Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze překročit původně předpokládaný finanční či věcný objem smlouvy nebo jiným způsobem smlouvu změnit a to včetně změny dodavatele, to vše bez nutnosti provedení nového zadávacího řízení.

V rámci výkladu bude rovněž vysvětleno, jak lze řešit potřebu dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací a též problematiku dodávek, služeb nebo stavebních prací nových, ve smlouvě nezahrnutých. To se týká i tzv. „víceprací“ a „méněprací“ běžných u mnohých smluv o dílo.

Výklad je doprovázen příklady z praxe a smluvními změnami u vzorových stavebních investic, kupních smluv i smluv o poskytování služeb, včetně přehledu rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a navazující judikatury.

Určeno pro

On-line seminář je určen pro pracovníky organizací podřízených při uzavírání obchodních smluv zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou odpovědní za plnění smluv z veřejných zakázek.
Předpokládá se základní orientace v dané problematice.

Obsah kurzu

• zásady zákona č. 134/2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům,
• vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky,
• jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku,
• příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb,
• právní úprava změn závazku ze smlouvy,
• generální klauzule,
• režim de minimis, počítání změn v penězích,
• režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele,
• vícepráce / méněpráce, problematika vzájemného zápočtu,
• výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní,
• ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
• uveřejňovací povinnosti.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)

Vybraný termín:

29.6.2021  Online

Cena
2190 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.