Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva

Základní info

Cíle kurzu

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou.
V letošním devatenáctém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti.

Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Snahou letošní konference je nalezení hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. V hlavních přednáškách budeme pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i zástupce státní správy zkoumat otázku, do jaké míry může správce daně vykládat platnou právní úpravu, zda může omezovat práva daňového subjektu či mu ukládat povinnosti nad rámec či v rozporu se zněním zákona tvorbou vlastních metodických postupů.

Do jarní novely daňového řádu byl zakotven pojem „zneužití práva“. Po loňském úvodu do této problematiky provedeném pracovnicí státní správy se podíváme na daný problém očima soudce Nejvyššího správního soudu.

Názory přednášejících z řad soudců využijeme i v další přednášce věnované praktickým problémům správního soudnictví očima soudce krajského soudu. Dozvíme se např. o vytíženosti soudů, přínosech ústního jednání před soudem, otázkám formulace žalobních bodů, „žalovatelnosti“ dílčích zásahů v probíhajících řízeních, podnětům k novelizaci soudního řádu správního apod.

Další hlavní přednáška bude věnována otázce elektronické evidence tržeb po dvou letech fungování z pohledu finanční správy i daňového poradce. Dozvíme se o jejích přínosech i negativech, včetně otázek přiměřenosti trestů za porušení této právní úpravy.

Jako každý rok se budeme věnovat i novinkám z digitálního světa, tentokrát zejména možnostem, jak prokázat totožnost v elektronickém styku – e-podpisy, e-občanka, e-identita.

V neposlední řadě nám zástupci státní správy objasní důležité body připravované rozsáhlé novely daňového řádu.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajského soudu ad.
Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat, účast na debatě proto také přislíbili – Ing. David Hubal, JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Tomáš Goláň, Ing. Jan Rambousek, LL.M. a Mgr. Simona Hornochová, Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., Ing. Petr Linx, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. a JUDr. Petra Nováková.

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR) Odborný garant konference a moderátor.

Určeno pro

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy, právní a další odbornou veřejnost.

Obsah kurzu

1. den • 25. 11. 2019
9:00–11:00 • Limity vlastního výkladu právní úpravy pro správce daně • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Václav Čepelák
• je rozdíl v aplikaci právních předpisů správním orgánem a soudem?,
• jaké jsou limity „pravomoci“ správce daně neformálně kontaktovat daňový subjekt?,
• jaké jsou důsledky absence výzvy k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly?...

11:30–13:00 • Zneužití práva • JUDr. Zdeněk Kühn
• má být zneužití práva i po jeho zahrnutí od daňového řádu stále jen „výjimečnou záchrannou brzdou“ pro správce daně či má být běžným nástrojem doměrků,
• vztah zneužití práva k daňovým podvodům, pojmu „věděl nebo vědět mohl“ atd. – otázka hierarchie pojmů,
• důkazní povinnost správce daně v případě zneužití práva...

14:00–16:00 • Správní soudnictví očima soudce krajského soudu • Mgr. Jiří Gottwald
• dílčí zásahy daňových orgánů v probíhajícím řízení a jejich žalovatelnost,
• formulace žalobních bodů, vázanost soudu žalobními body,
• přínosy ústního jednání,
• zatížení správních soudů,
• dopady insolvence daňového subjektu do soudního řízení správního...

Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi.

2. den • 26. 11. 2019
9:00–11:00 • Elektronická evidence tržeb po dvou létech uplatňování • Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík
Správní trestání z pohledu správce daně:
• statistiky,
• základní zásady správního trestání .
Správní trestání z pohledu poplatníka:
• materiální stránka věci aneb bagatelní porušení EET,
• výše pokuty,
• způsoby obrany...

11:30–13:00 • Novinky z digitálního světa – e-podpisy, e-občanka, e-identita • MVDr. Milan Vodička
• elektronický podpis v ČR a v EU po skončení přechodných období Nařízení EU eIDAS,
• náležitosti právního jednání v digitální podobě a jeho vady,
• elektronická eIdentita – portál NIA, e-občanka – využití v daňovém procesu i jinde,
• rozsah a množství údajů v elektronických formulářích pro správu daně – dočkáme se někdy změny?...

14:00–16:00 • Připravovaná rozsáhlá novela daňového řádu • Mgr. Václav Čepelák a Mgr. David Žákovec
• seznámíte se s navrženou novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn,
• zakotvuje legislativní předpoklady pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace,
• jsou navrženy změny v oblasti kontrolních postupů, je prováděna revize sankčního systému a mnoho dalšího,
• tento příspěvek vás seznámí s nejpodstatnějšími novinkami, abyste byli na změny včas připraveni.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení včetně oběda a sborník konference.

Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva

Vybraný termín:

25.11.2019 – Praha

Cena
5290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity