<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
 
<!-- Vysvětlivky:
 * POVINNÉ - tag musí být uveden a VYPLNĚN!
 * NEPOVINNÉ - tag nemusí být uveden, nebo může zůstat prázdný
 * Kódování nemusí být windows-1250, ale je nutné je uvést v záhlaví XML dokumentu. Rovněž by se nemělo v průběhu času měnit.
-->
 
<data>
 
  <!-- company_name - NEPOVINNÉ - jméno společnosti -->
  <company_name>jméno firmy</company_name>
  <!-- date - NEPOVINNÉ - datum a čas vygenerování XML -->
  <date>2009-02-13 13:00:05</date>
  <!-- format_version - NEPOVINNÉ - označení verze specifikace XML - toto je druhá verze, vyplňte číslici 2 -->
  <format_version>2</format_version>
 
  <courses>
 
    <!-- complete_offer - NEPOVINNÉ - označuje režim aktualizace
     - vyskytuje-li se tag v dokumentu:
      * jsou všechny kurzy z aktuálního XML považovány z KOMPLETNÍ NABÍDKU
      * ostatní kurzy na EduCity (ty které nejsou obsaženy v XML) jsou odstraněny
      * veškeré změny provedené v kurzech pomocí editace kurzů na portálu EduCity jsou smazány a kurzy vráceny do stavu v jakém jsou v aktuálně předaném XML
     - pokud tag není prítomen v dokumentu:
      * je možné editovat naimportované kurzy přímo na portálu EduCity, bez rizika že změny budou zahozeny při dalším importu (což je ale kontraproduktivní v okamžiku kdy jsou data předávána pomocí XML, mnohem efektivnější je data editovat přímo u dodavatele)
      * pokud dojde ze strany dodavatele ke stažení kurzu (např. při obsazení kurzu) nestačí pouze kurz odebrat z XML ale je zapotřebí ho vymazat pomocí tagu c_delete
    -->
    <complete_offer/>
 
    <course>
 
      <!-- c_sdcid - POVINNÉ - JEDNOZNAČNÝ a JEDINEČNÝ identifikátor kurzu u dodavate
       - je NEZBYTNÉ aby po celou dobu předávání kurzů na EduCity bylo ID jedinečné, proto je vhodné navrhnout řadu ID s dostatečnou kapacitou
       - pokud nastane situace kdy dodavatel předá kurz s ID které již dříve použil, nedojde v systému k vytvoření nového kurzu, ale pouze se zaktulizují údaje u kurzu dříve předaného, což se nevhodně projeví na statistikách přítupů ke kurzům
      -->
      <c_sdcid>0000001</c_sdcid>
 
      <!-- c_title - POVINNÉ - název kurzu -->
      <c_title>Zdanění příjmů právnických osob - uznatelné a neuznatelné daňové výdaje (náklady) včetně informací o novele zákona o daních z příjmů</c_title>
      <!-- c_title - NEPOVINNÉ - název kurzu v anglickém jazyce -->
      <c_title_localized for="en">Název kurzu v anglickém jazyce</c_title_localized>
 
      <!-- c_description - POVINNÉ - textový popis vzdělávací akce
 
 
     V případě, že již máte text popisu strukturovaný (určeno pro, cíle, předpoklady, studijní nateriály ...), "nalámejte" jej do do příslušných tagů a k c_description doplňte atribut structured="1" - pokud popis strukturován nemáte, umistěte jej pouze jako text do c_description
 
     Může se stát, (ačkoliv text strukturován máte), že nnevíte kam některé informace nevíte, anebo některé informace nejsou dostatečně strukturovány. Tento typ informací umisťujte do tagu c_details.
 
     !!! POZOR: není možné variantu 1 a 2 kombinovat !!! Buď pouze vypište nestrukturovaný text v rámci c_description, nebo strukturovaný text vypisujte pouze do jednotlivých podtagů.
 
       - základní formátování:
        * zlom řádku - CRLF
        * nový odstavec - prázdný řádek
        * odrážky - pomocí *
       - formátování pomocí HTML a inline CSS:
        * v rámci XML je možné předávat HTML tagy, ale je zapotřebí dvou úprav
         1) tagu c_description přidat type="html", takto :
          <c_description type="html">
         2) obsah tagu obalit pomocí <![CDATA[ _obsah tagu_ ]]>, takto :
          <c_description type="html"><![CDATA[toto je normální písmo, <b>toto bude psáno tučně</b><br/>, <u>a toto bude podtrzeno</u>, nejaky text <a href="http://www.neco.cz/">ODKAZ</a> opet nejaky text]]></c_description>
        * jediné omezení je v tom že výsledný dokument musí být validní XML
 
     - formátování textu podtagů je stejné (tj. možnost formátovat plaintext a HTML), jako v případě použití textu pouze nestrukturovaného popisu
 
      -->
      <!-- c_description varianta 1 -->
      <c_description>Informace o novele zákona o daních z příjmů platné od roku 2003
        Obecné principy transformace hospodářského výsledku na základ daně
 
        Základní charakteristika daňově uznatelných výdajů - nákladů
 
        Komentář k vybraným nákladům z pohledu jejich uznatelnosti v základu daně, např.:
        * uplatňování kursových zisků a ztrát v základu daně
        * uznatelnost prodávaných cenných papírů ve vazbě na nový způsob oceňování cenných papírů podle předpisů o účetnictví
        * uplatnění účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v základu daně
        * účetní a daňové odpisy nehmotného dlouhodobého majetku ve vazbě na vyloučení nehmotného majetku z daňových odpisů
 
        Postup při podávání daňových přiznání za část zdaňovacího období nebo za zdaňovací období delší než kalendářní rok (uplatnění odpisů, odpočtů od základu daně, slev, rezerv a opravných položek)
 
        V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů
      </c_description>
 
      <!-- c_description varianta 2 -->
 
      <c_description_localized for="en">Informace o kurzu v anglickém jazyce</c_description_localized>
 
      <!-- c_description varianta 2 - strukturovaný popis kurzu -->
 
      <c_description structured="1">
        <!-- c_details NEPOVINNÉ -->
        <c_details>popis kurzu</c_details>
        <!-- c_goals NEPOVINNÉ -->
        <c_goals>cíle kurzu</c_goals>
        <!-- c_target NEPOVINNÉ -->
        <c_target>určeno pro</c_target>
        <!-- c_contents NEPOVINNÉ -->
        <c_contents>obsah kurzu</c_contents>
        <!-- c_note NEPOVINNÉ -->
        <c_note>poznámka</c_note>
        <!-- c_prereq NEPOVINNÉ -->
        <c_prereqs>předpoklady (např. nutnost absolvovat některé školení)</c_prereqs>
        <!-- c_materials NEPOVINNÉ -->
        <c_materials>studijní materiály</c_materials>
        <!-- c_methods NEPOVINNÉ -->
        <c_methods>metody výuky</c_methods>
        <!-- c_followup NEPOVINNÉ -->
        <c_followups>návaznosti (doporučení pro absolvování dalších školení)</c_followups>
      </c_description>
 
      <!-- c_description varianta 2 - strukturovaný popis kurzu v anglickém jazyce-->
 
      <c_description_localized for="en" structured="1">
        <!-- c_details NEPOVINNÉ -->
        <c_details>popis kurzu</c_details>
        <!-- c_goals NEPOVINNÉ -->
        <c_goals>cíle kurzu</c_goals>
        <!-- c_target NEPOVINNÉ -->
        <c_target>určeno pro</c_target>
        <!-- c_contents NEPOVINNÉ -->
        <c_contents>obsah kurzu</c_contents>
        <!-- c_note NEPOVINNÉ -->
        <c_note>poznámka</c_note>
        <!-- c_prereq NEPOVINNÉ -->
        <c_prereqs>předpoklady (např. nutnost absolvovat některé školení)</c_prereqs>
        <!-- c_materials NEPOVINNÉ -->
        <c_materials>studijní materiály</c_materials>
        <!-- c_methods NEPOVINNÉ -->
        <c_methods>metody výuky</c_methods>
        <!-- c_followup NEPOVINNÉ -->
        <c_followups>návaznosti (doporučení pro absolvování dalších školení)</c_followups>
      </c_description_localized>
 
      <!-- c_catguid - POVINNÉ - 1. varianta předání identifikátoru tématických kategorií pro zařezení kurzu na EduCity
 
       - první varianta využívá číselníku kategorií EduCity který naleznete na educity.cz/help nebo educity.sk/help
        * kurzy lze zařadit pouze do konečné kategorie která má ID, do kategorie obsahující další podkategorie kurz zařadit nelze (např. Programování)
        * v číselníku si vyberete jednu nebo více kategorií do kterých chcete kurz zařadit a zapíšete číslo katagorie do tagu <c_catguid>
        * v případě zařazení do více kategorií použijte více tagů <c_catguid>
         např. kurz který má být v kategoriích "Unix, Linux" - 1562 a "Vývoj SW" - 20446 zařadíme takto:
         <c_catguid>1562</c_catguid>
         <c_catguid>20446</c_catguid>
 
     !!! POVINNÉ použití buď c_catguid nebo c_catguid_cust !!!
 
      -->
      <c_catguid>1000</c_catguid>
 
      <!-- c_catguid_cust - POVINNÉ - 2. varianta předání identifikátoru tématických kategorií pro zařezení kurzu na EduCity
 
        - druhá varianta nabízí možnost vlastního číselníku kategorií
        * vytvoříte si vlastní řadu kategorií např.:
         1000 školení Microsoft
         2000 školení Cisco
         3000 školení Oracle
         4000 školení HP
         5000 školení Adobe
        * do tagu c_catguid uvedete číslo Vaší kategorie:
         <c_catguid_cust>1000</c_catguid_cust>
        * číselník Vašich kategorií umístíte zakomentovaný (pouzijte normální XML komentář) na začátek XML dokumentu pod XML deklaraci:
         <?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
         <!- -
         1000 - školení Microsoft
         2000 - školení Cisco
         3000 - školení Oracle
         4000 - školení Adobe
         - ->
         <data>
         <courses>...
 
        * na naší straně namapujeme sekce z číselníku EduCity (educity.cz/help nebo educity.sk/help) na sekce z Vašeho XML
        * je možné namapovat více sekcí z číselníku EduCity na jednu Vaši sekci, je ale zapotřebí aby Vámi vytvořené sekce
         nebyly tzv. "nafukovací" jako je v tomto případě sekce Microsoft:
          do této sekce by spadaly kurzy o MS Office tak i kurzy o operačních systémech MS Windows, tudíž by se na sekci
          "1000 - Microsoft" namapovaly nejméně 2 sekce EduCity (MS Windows-1544,MS Office-1548) to by sebou ale přineslo
          nehezký efekt v podobě nechtěného zobrazení kurzů o MS Windows v kategorii pro Office a opačne.
 
 
      !!! POVINNÉ použití buď c_catguid nebo c_catguid_cust !!!
 
      -->
      <c_catguid_cust>1000</c_catguid_cust>
 
 
      <!-- c_language - NEPOVINNÉ - identifikátor jazyku, ve kterém je akce PŘEDNÁŠENA
       - jazyk může být pouze jeden
       - pokud není vložen, defaultně se použije cz
       - v případě potřeby jiného jazyka lze seznam rozšířit
       - možné hodnoty:
        cz - česky
        en - anglicky
        de - německy
        fr - francouzsky
        es - španělsky
        sk - slovensky
        hr - chorvatsky
        nl - holandsky
        it - italsky
        ru - rusky
        fi - finsky
        gr - řecky
        pl - polsky
        pt - portugalsky
        se - švédsky
        zh - čínsky
        ar - arabsky
        ja - japonsky
       - aktuální seznam lze najít na educity.cz/help nebo educity.sk/help
      -->
      <c_language>cz</c_language>
 
      <!-- c_video_url - NEPOVINNÉ
       - použijte, pokud si přejete uveřejnit u informace o školení i jednu videoukázku (bude zobrazena u všech termínů kurzu) - aktuálně je možné použít pro videa umístěná na www.youtube.com a www.vimeo.com
      -->
      <c_video_url>https://www.youtube.com/watch?v=tlPy96bVNac</c_video_url>

         
      <!-- c_delete - NEPOVINNÉ - příznak, že má být celý kurz (tj. včetně všech jeho termínů) odstraněn z EduCity
       - používá se v případě kdy v rámci XML není použit tag complete_offer a chcete stáhnout kurz z EduCity před vypršením
        datumu stažení z EduCity
       - jsou možné dvě hodnoty:
        * platný kurz, nemá být odstraněn - 0
        * neplatný kurz, má být odstraněn - 1
      -->
      <c_delete>0</c_delete>
 
      <!-- c_type - NEPOVINNÉ - identifikátor typu akce, při nepoužití atributu se použije typ "kurz"
       - možné hodnoty:
        1: kurz
        2: konference
        3: prezentace
        4: příprava na certifikační zkoušku
        5: seminář
        6: workshop
        7: e-kurz
        8: mentoring
        9: koučink
        10: studium
        11: certifikační zkouška
       - aktuální seznam lze najít na educity.cz/help nebo educity.sk/help
      -->
      <c_type>1</c_type>
 

 <!-- c_accredited - NEPOVINNÉ - informace, zda je kurz akreditován
       - možné hodnoty:
       msmt: 	akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
       mpsv: 	akreditace MPSV
       mvcr: 	akreditace MVČR
       mzcr: 	akreditace MZČR
       cnb: 	akreditace České národní banky
       msmt-435-2004: 	rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
       msmt-sport: 	rekvalifikace - akreditované MŠMT (z oblasti sportu)
       mpsv-108-2006: 	rekvalifikace - akreditované MPSV (podle zákona č. 108/2006 Sb.)
       mzcr-96-2004: 	rekvalifikace - akreditované MZČR (podle zákona č. 96/2004 Sb.)
       mze: 	rekvalifikace - akreditované MZE
       special: 	rekvalifikace - podle zvláštních právních předpisů
       school: 	rekvalifikace - realizovaná školou v rámci zapsaného oboru nebo VŠ s akreditovaným studijním programem

       - aktuální seznam lze najít na educity.cz/help nebo educity.sk/help
      -->
      <c_accredited>msmt-435-2004</c_accredited>
 


<!-- c_nsk_code - NEPOVINNÉ - kód profesní kvalifikace, kterou uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

       - aktuální seznam kódu je uveřejněn na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace
      -->
      <c_nsk_code>66-042-M</c_nsk_code>
 
      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_level: NEPOVINNÉ - úroveň (pokročilost)
       1 - začátečníci (A1)
       10 - základní dorozumění (A2)
       2 - mírně pokročilí (B1)
       3 - středně pokročilí (B2)
       4 - pokročilí (C1)
       5 - velmi pokročilí (C2)
      -->
      <lc_level>4</lc_level>
 
      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_focus: NEPOVINNÉ - odborné zaměření
       heavy-industry - stavebnictví, strojírenství
       healthcare - medicína a zdravotnictví
       science - biologie, chemie, fyzika
       agriculture - zemědělství, životní prostředí
       geo - geologie a zeměpis
       technical - ostatní přírodní vědy a technické obory
       translation - tlumočnictví, překladatelsví, jazykové lektorství
       literature - literatura, poezie
       legal - právo, politika, diplomacie
       philosophy - filosofie, psychologie, sociologie
       economy - obchod, finance, marketing, management
       tourism - doprava, cestovní ruch, pohostinství
       humanities - ostatní společenské a humanitní vědy a obory
       security - armáda a bezpečnost
       it - matematika, informační technologie, počítače
      -->
      <lc_focus>economy</lc_focus>
 
      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_content: NEPOVINNÉ - náplň výuky
       general - všeobecný jazykový kurz
       cert - Kurz připravující k jazykové zkoušce
       conversation - Verbální komunikace (konverzace), udržovací kurz
       test - Příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám
       post-fe - Pomaturitní studium
       requalification -  Rekvalifikační kurz
       remedial -  Doučování
       grammar - Kurz gramatiky
      -->
      <lc_content>general</lc_content>
 
      <course_terms>
        <course_term>
 
          <!-- ct_ttguid - NEPOVINNÉ - identifikátor konkrétního termínu
           - jedná se o jedinečný identifikátor v rámci všech termínů všech kurzů
           - slouží k aktualizaci informací o termínu a k případnému dodatečnému odstranění konkrétního termínu
           - pokud nebude uveden, použijeme interně kombinaci c_sdcid celého kurzu a data konání tohoto termínu
          -->
          <ct_ttguid>0000001-1</ct_ttguid>
 
          <!-- ct_delete - NEPOVINNÉ - příznak, že má být tento jediný termín z EduCity
          - používá se v případě kdy v rámci XML není použit tag complete_offer a chcete stáhnout termín kurzu z EduCity před vypršením
           datumu stažení z EduCity
          - jsou možné dvě hodnoty:
           * platný termín, nemá být odstraněn - 0
           * neplatný termín, má být odstraněn - 1
          -->
          <ct_delete>0</ct_delete>
 
          <!-- ct_date_start - NEPOVINNÉ - datum záhájení tohoto termínu kurzu
           - formát je YYYY-MM-DD pro datum bez času zahájení
           - možno použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS, pak se čas uloží do atributu čas zahájení
          -->
          <ct_date_start>2007-12-01</ct_date_start>
 
          <!-- ct_date_end - NEPOVINNÉ - datum ukončení tohoto termínu kurzu
           - formát je YYYY-MM-DD pro datum bez času ukončení
           - možno použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS, pak se čas uloží do atributu čas ukončení
          -->
          <ct_date_end>2007-12-02</ct_date_end>
 
          <!-- ct_date_description - NEPOVINNÉ - textové doplnění termínu konání -->
          <ct_date_description>1.12.2007 - 2.12.2007; vždy od 9.00 do cca 16.00</ct_date_description>
          <!-- ct_date_description - NEPOVINNÉ - textové doplnění termínu konání v anglickém jazyce -->
          <ct_date_description_localized for="en">1.12.2007 - 2.12.2007; vždy od 9.00 do cca 16.00</ct_date_description_localized>
          <!-- ct_valid_till_date - NEPOVINNÉ - datum stažení nabídky z EduCity
           - formát je YYYY-MM-DD, možné je použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS (při zadání 2009-01-31 00:00:00 kurz vyprší o půlnoci mezi 30. lednem a 31. lednem - je bráno včetně)
           - není-li uveden, použije se datum zahájení
           - není-li uvedeno ani datum zahájení, nabídka kurzu zůstává na EduCity bez omezení (tato situace může samozřejmě nastat pouze u kurzů s nestanoveným termínem konání)
          -->
          <ct_valid_till_date>2007-11-30</ct_valid_till_date>
 
          <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lct_daytime: NEPOVINNÉ - čas konání HH:MM -->
          <lct_daytime>17:00</lct_daytime>
 
          <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lct_weekdays: NEPOVINNÉ - dny v týdnu, kdy se kurz koná; každý den je reprezentován podtagem -->
          <lct_weekdays>
            <monday/>
            <thursday/>
          </lct_weekdays>
 
          <!-- ct_days_length - NEPOVINNÉ - délka termínu ve dnech
           - udejte čistý počet dnů, ve kterých se zákazník zúčastní školení
           - užitečné zejména pro déle trvající kurzy (např. od začátku ledna do konce března každý pátek = 12 dní)
          -->
          <ct_days_length>2</ct_days_length>
 
          <!-- ct_guaranteed - NEPOVINNÉ - označuje garantovaný termín školení (je zaručeno uskutečnění tohoto termínu).
           * termín kurzu není garantovaný - 0
           * termín kurzu je garantovaný - 1
          -->          
          -->
          <ct_guaranteed>1</ct_guaranteed>
           
          <!-- ct_code - NEPOVINNÉ - objednávkový kód akce
           - slouží jako variabilní symbol platby zákazníka
          -->
          <ct_code>CV2547</ct_code>
 
          <!-- ct_place - NEPOVINNÉ - místo konání termínu kurzu
 
          máte-li informace o místu konání strukturované, umistěte tyto informace do tagů v rámci uzlu ct_place
 
          v případě, že informace není možno strukturovat, vypište informace pouze v rámci uzlu ct_place, uvádějte pokud možno místo konání a celou adresu
 
          varianta a)
          <ct_place structured="1">
           <ct_place_id_cust>id místa konání v databázi dodavatele</ct_place_id_cust>
           <ct_place_room>školicí místnost</ct_place_room>
           <ct_place_building>budova, místo</ct_place_building>
           <ct_place_street>adresa (ulice, číslo)</ct_place_street>
           <ct_place_zip>adresa: psč</ct_place_zip>
           <ct_place_city>adresa: obec</ct_place_city>
           <ct_place_city_part>adresa: městská část (použit číselník - www.educity.cz/help)</ct_place_city_part>
           <ct_place_country>adresa: stát (použit číselník ISO: CZ, SK, AT, ...)</ct_place_country>
          </ct_place>
 
          varianta b)
          <ct_place>budova MV CENTRUM, a.s., Na Strži 63, Praha 4</ct_place>
 
          -->
 
          <!-- c_place varianta 1 -->
          <ct_place structured="1">
            <!-- ct_place_id_cust NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_id_cust>01</ct_place_id_cust>
            <!-- ct_place_room NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_room>salónek OXYX</ct_place_room>
            <!-- ct_place_building NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_building>budova MV CENTRUM, a.s.</ct_place_building>
            <!-- ct_place_street NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_street>Na Strži 63</ct_place_street>
            <!-- ct_place_zip NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_zip>140 00</ct_place_zip>
            <!-- ct_place_city NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_city>Praha</ct_place_city>
            <!-- ct_place_city_part NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_city_part>praha-4</ct_place_city_part>
            <!-- ct_place_country NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_country>CZ</ct_place_country>
          </ct_place>
 
          <!-- c_place varianta 2 -->
          <ct_place>budova MV CENTRUM, a.s., Na Strži 63, Praha 4</ct_place>
 
 
          <!-- ct_region - NEPOVINNÉ, - ID regionu
           - aktuální seznam lze najít na educity.cz/help nebo educity.sk/help
           - pokud není uvedeno, použije se region, ve kterém dodavatel sídlí
          -->
 
          <ct_region>0</ct_region>
 
 
          <!-- ct_price_single - NEPOVINNÉ - strukturované informace jedné (základní) ceny školení -->
          <ct_price_single>
            <!-- ct_price_num - NEPOVINNÉ - základní cena školení bez DPH: celočíselně (bez desetinných míst) -->
            <ct_price_num>1225</ct_price_num>
            <!-- ct_price_vat - NEPOVINNÉ - číslo, procento přičítané DPH k základní ceně školení (ct_price_num) - u neplátců DPH má přičítané DPH hodnotu 0 (nula) -->
            <ct_price_vat>20</ct_price_vat>
            <!-- ct_price_curr - NEPOVINNÉ - zkratka měny: CZK, EUR, USD ... -->
            <ct_price_curr>CZK</ct_price_curr>
            <!-- ct_price_desc - NEPOVINNÉ - rozšířená textové informace o ceně školení
             - pokud kurz obsahuje několik cen (například cena základní, cena pro přihlášené do určitého data atd.), vypište prosím všechny tyto ceny
             - je podstatné uvést, co vše je součástí ceny (např. občerstvení a studijní materiály)
            -->
            <ct_price_desc>1225 Kč + DPH - základní cena celodenního školení, 1000 Kč + DPH - cena pro členy</ct_price_desc>
            <!-- ct_price_desc_localized - NEPOVINNÉ - rozšířená textové informace o ceně školení v anglickém jazyce -->
            <ct_price_desc_localized for="en">1225 Kč + DPH - základní cena celodenního školení, 1000 Kč + DPH - cena pro členy</ct_price_desc_localized>
          </ct_price_single>
 
          <!-- ct_lecturer - NEPOVINNÉ - seznam lektorů příslušného termínu
 
           - je-li lektorů více, použijte více tagů ct_lecturer
 
           máte-li informace o lektorovi strukturované, umistěte tyto informace do tagů v rámci uzlu c_lecturer
 
           <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
           <ct_lecturer_title_before> titul před jménem
           <ct_lecturer_firstname> křestní jméno
           <ct_lecturer_lastname> příjmení
           <ct_lecturer_title_after> titul za jménem
           <ct_lecturer_desc> informace o lektorovi
           <ct_lecturer_url> více informací o lektorovi na stránkách vzdělávací společnosti
 
           pro případ, že informace není tak do detailu, strukturovaná, použijte následující tagy:
 
           <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
           <ct_lecturer_name> celé jméno lektora včetně titulů
           <ct_lecturer_desc> informace o lektorovi
           <ct_lecturer_url> více informací o lektorovi na stránkách vzdělávací společnosti
 
          v případě, že informace není možno vůbec strukturovat, vypište informace pouze v rámci uzlu c_lecturer, lektora uvádějte pokud možno ve formátu "jméno + příjmení - pozice, bližší informace"
 
          !!! POZOR: varianty není možné kombinovat - v uzlu c_lecturer může být buď pouze text, nebo pouze podtagy !!! -->
          <!-- ct_lecturer varianta 1 -->
          <ct_lecturer structured="1">
            <!-- ct_lecturer_id_cust - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_before>doc. Ing.</ct_lecturer_title_before>
            <!-- ct_lecturer_firstname - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_firstname>Jan</ct_lecturer_firstname>
            <!-- ct_lecturer_lastname - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_lastname>Novák</ct_lecturer_lastname>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_after>CSc.</ct_lecturer_title_after>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>specialista daňové a poradenské firmy</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer>
 
          <ct_lecturer_localized structured="1" for="en">
            <!-- ct_lecturer_id_cust - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_before>doc. Ing.</ct_lecturer_title_before>
            <!-- ct_lecturer_firstname - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_firstname>Jan</ct_lecturer_firstname>
            <!-- ct_lecturer_lastname - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_lastname>Novák</ct_lecturer_lastname>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_after>CSc.</ct_lecturer_title_after>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer_localized>
 
          <ct_lecturer structured="2">
            <!-- ct_lecturer_id - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_name - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_name>doc. Ing. Jan Novák, CSc.</ct_lecturer_name>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>specialista daňové a poradenské firmy</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_desc_localized - NEPOVINNÉ - charakteristika lektora v anglickém jazyce -->
            <ct_lecturer_desc_localized for="en">tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc_localized>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer>
 
          <ct_lecturer_localized structured="2" for="en">
            <!-- ct_lecturer_id - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_name - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_name>doc. Ing. Jan Novák, CSc.</ct_lecturer_name>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer_localized>
 
          <!-- ct_lecturer varianta 2 -->
          <ct_lecturer>doc. Ing. Jan Novák, CSc - specialista daňové a poradenské firmy.</ct_lecturer>
          <!-- ct_lecturer_desc_localized - NEPOVINNÉ - charakteristika lektora v anglickém jazyce -->
          <ct_lecturer_localized for="en">doc. Ing. Jan Novák, CSc - tax and advisory specialist</ct_lecturer_localized>
 
 
          <!-- ct_description_url - NEPOVINNÉ - URL bližších informací o kurzu na webu dodavatele -->
          <ct_description_url>http://www.skolicifirma.cz/detail.php?id=0000001-1</ct_description_url>
 
        </course_term>
      </course_terms>
    </course>
  </courses>
</data>