Obchodní podmínky společnosti IVITERA a.s.

1) Poskytovatel služeb, společnost IVITERA a.s., se v rámci objednatelem placené inzerce na svých internetových stránkách: www.educity.cz, www.slevokurzy.cz, www.hrtv.cz, www.hrnews.cz, www.managementnews.cz, www.salesnews.cz, www.katalog-profesionalu.cz, www.jobcity.cz, www.meetings.cz, www.talentlink.cz, www.spolunamaterske.cz, www.hrzive.cz, www.hrserver.cz a dalších webových stránkách provozovaných společnosti IVITERA a.s. zavazuje poskytovat:

  1. Umožnění přístupu stanoveným administrátorům objednatele (zaslání individuálního hesla a loginu) do správcovské aplikace a umožnění online zadávání informací a provádění úprav v textech a přílohách (kromě bannerů, článků a videí).

  2. Předávání dat na Alianční portály (pouze pro inzerci školení a kurzů).

  3. Vyškolení administrátora objednatele formou konzultace po telefonu či osobně na základě dohody s objednatelem.

  4. Zveřejnění objednané inzerce a dalších placených služeb ve sjednaném rozsahu a čase.

  5. Funkčnost aplikace a webových stránek společnosti IVITERA a.s. (www.educity.cz, www.hrtv.cz, www.hrnews.cz, www.managementnews.cz, www.salesnews.cz, www.katalog-profesionalu.cz, www.jobcity.cz, www.meetings.cz, www.talentlink.cz, www.spolunamaterske.cz, www.hrzive.cz, www.hrserver.cz a dalších) po celou dobu platnosti objednávky s výjimkou nutných servisních zásahů a výpadků způsobených třetí stranou bez možnosti ovlivnění poskytovatelem

2) Přechod z vyššího tarifního pásma do nižšího v daném roce není možný. Přechod z nižšího do vyššího tarifního pásma lze uskutečnit formou dodatečné objednávky, objednateli bude účtována částka ve výši rozdílu cen obou tarifů.

3) Zodpovědná osoba objednatele uvedená v objednávce určuje své administrátory – jejich jméno, příjmení, společnost, závaznou emailovou adresu. Poskytovatel bude akceptovat požadavky na změny v prezentaci objednatele pouze od administrátorů a emailových adres stanovených objednatelem. Poskytovatel bude akceptovat změny administrátorů pouze od odpovědné osoby objednatele z emailové adresy uvedené v objednávce. Poskytovatel není zodpovědný za případné zneužití emailové adresy pracovníky objednatele.

4) Za obsah zveřejněných informací objednatele, jejich správnost a morální přípustnost nese odpovědnost výhradně objednatel. Poskytovatel není povinen přezkoumávat tento obsah, zda nepoškozuje zájmy třetích osob. Za nároky třetích osob, které by v této souvislosti byly vůči poskytovateli vzneseny, odpovídá objednatel.

5) Pokud jsou v rámci zveřejnění prezentace objednatele používány ochranné registrované značky, uděluje objednatel poskytovateli podepsáním závazné objednávky svolení k použití těchto značek. Objednatel zaručuje, že je oprávněn udělit svolení k užití těchto značek.

Objednatel podpisem objednávky, nebo smlouvy s poskytovatele zároveň uděluje souhlas a prohlašuje, že ke všem dodaným informacím, fotkám, grafikám a zejména PR článkům má autorské právo, které jej opravňuje dát fotky, informace a grafiku k dispozici pro další následné využití a zveřejnění poskytovatelem. Poskytovatel může s dodanými podklady dále nakládat jak pro své potřeby, tak k zveřejňování prostřednictvím různých médií, pokud bude uvádět zdroj a nezmění obsah dodaných podkladů. Objednatel podpisem na objednávce souhlasí s jejich zveřejněním a odpovídá za nároky třetích osob k dodaným podkladům. Svolením k užití ochranné známky a souhlasem z pozice autorského práva nevzniká. Objednateli nárok na žádnou odměnu, tj. svolení a souhlas jsou učiněny bezplatně.

6) Poskytovatel má právo odstranit či nezveřejnit části inzerátů nebo celé inzeráty, jejichž obsah odporuje platným zákonům, dobrým mravům, případně je v rozporu s obecně platnými morálními principy, i bez předchozího upozornění objednatele Nezakládá se tím nárok na náhradu škody objednatele. Toto právo však nemá vliv na odpovědnost jednatele dle čl.4.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah inzerce z tematických kategorií, které nesouvisejí s inzerovaným obsahem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud jejich rozsah či forma přesáhne podmínky stanovené závaznou touto smlouvou.

8) Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud objednatel neuhradí smluvní cenu, k níž se zaváže podpisem platné závazné objednávky do termínu splatnosti zaslané zálohové faktury.

9) Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb dle této smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy.

10) Pokud není v ceníku uvedeno jinak, ceny nezahrnují tvorbu PR článků, videí, tiskových zpráv, popisů kurzů a služeb ani výrobu bannerové (proužkové) inzerce, ale pouze reklamní prostor pro jejich umístění.

11) Po potvrzení objednávky bude objednateli zaslána zálohová faktura v elektronické podobě, po její úhradě pak platný daňový doklad opět v elektronické podobě. Na základě dohody obou stran může být místo objednávky uzavřena samostatná zvláštní smlouva.

12) Zálohová faktura i daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě (pdf) na uvedený závazný email pro zaslání faktur. Objednatel podpisem objednávky, nebo smlouvy souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na uvedené emailové adresy.

13) Při objednání služeb na www.skoleni-kurzy.eu je objednatel povinen hradit provize za zprostředkované a zrealizované objednávky zaslané z www.skoleníkurzy.eu, a to ve výši 10% z ceny kurzovného bez DPH uvedené na www.skoleni-kurzy.eu v daný čas objednání.

Fakturace provizí bude prováděn 1x měsíčně, nebo dle počtu objednávek méně častěji.

14) Fakturace provizí z inzerce na www.skolení-kurzy.eu bude zprostředkována prostřednictvím společnosti OBECnet, s.r.o. IČI: 25564919.

15) Má-li objednatel vůči poskytovateli splatné závazky za zveřejnění inzerce nebo poskytnutí reklamní plochy v příslušných dříve splatných produktech podle jiných smluv, bude úhrada podle této smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

16) Objednatel je oprávněn od již uzavřené smlouvy o zveřejnění inzerce odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí poskytovateli:

  1. Za včasné odstoupení od smlouvy se považuje písemné oznámení o odstoupení doručené mezi 1. dnem od podpisu smlouvy do termínu zahájení prezentace a využívání služeb.

    V případě takového odstoupení od smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat odstupné za odstoupení od smlouvy, které činí 15% z ceny za zveřejnění inzerce bez DPH, nejméně však částku 3.000 Kč (slovy třitisíce korun českých) bez DPH.

  2. V případě odstoupení od smlouvy po zahájení prezentace je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení poměrné části již využitých služeb. Dále pak odstupné za odstoupení od smlouvy, které činí 15% z nevyužité části prezentace, nejméně však částku 5.000,00 Kč (slovy pěttisíc korun českých) bez DPH.

  3. Objednatel má právo v případě odstoupení od smlouvy účtovat již prokazatelně vynaložené náklady na výrobu prezentace ( např. natočení videa, výroba článku apod.). Shora uvedené částky kryjí pouze administrativní náklady spojené s odstoupení, nikoliv náklady vynaložené na výrobu prezentace. Vynaložené náklady na výrobu by neměly přesáhnout částku 10.000,-Kč v případě, že objednatel nebude písemně upozorněn na náklady vyšší.

17) Objednatel je v rámci platné smlouvy povinen rezervovat si předem plochy a termíny zejména pro zveřejnění článků, bannerů a dalších služeb vyžadující rezervaci a dodání podkladů. Rezervace musí být provedena mailem na helpdesk@ivitera.com, nebo helpdesk@educity.cz.

U rezervovaných ploch je Poskytovatel povinen kontaktovat administrátory objednatele minimálně 2 týdny před datem rezervace a upozornit na dodání podkladů.

Pokud objednatel i přes výzvu nedodá podklady pro zahájení kampaně, může minimálně 1 týden před zahájením kampaně požádat o přesunutí na jiný volný termín.

Pokud objednatel nepožádá o přesunutí termínu zahájení kampaně, ani nedodá podklady, je mu v den počátku kampaně celá kampaň započítána jako proběhlá bez nároku na náhradu.

18) Smluvní strany ujednaly, že všechny vzájemné spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány soudy ČR a smluvní strany ujednaly i změnu místní příslušnosti, kdy za místně příslušný soud budou vždy považovat Okresní soud Plzeň-město, případně Krajský soud v Plzni ( v případě jeho věcné příslušnosti). Objednatel prohlašuje podpisem této smlouvy, že inzerce slouží k jeho podnikatelské činnosti, tj. na smlouvu nemůže být nahlíženo jako na smlouvu spotřebitelskou. Ve věcech touto smlouvu neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany prodlužují promlčecí lhůtu všech práv z této smlouvy na dobu 5 let.

19) Objednatel je povinen zaslat originál objednávky inzerce poskytovateli poštou na níže uvedenou adresu a to nejdéle 14 dní od podepsání.

IVITERA a.s.
Kafkova 16, 160 00 Praha 6
IČ: 28186575, DIČ: CZ28186575
Tel.: +420 222 744 111, +420 736 700 918
info@ivitera.com, č.ú.: 2821869001/5500

Zadat dotaz nebo poptávku