Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Základní info

Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Jedná se o roční postgraduální program vhodný zejména pro manažery, kteří chtějí přijímat každodenní organizační výzvy a zvyšovat výkonnost týmů, organizačních jednotek nebo procesů v organizacích. Prolínají se jím hlavní aspekty výkonnosti v pěti funkčních oblastech: zákazníci, provoz, lidé, finance a informace.

Program je zaměřen na techniky a postupy, které manažerovi umožní:
*porozumět a posuzovat celkovou výkonnost organizace,
*hledat optimální přístupy ke zvýšení výkonnosti organizace,
*schopnost rychle a zároveň promyšleně reagovat na změny v okolí i uvnitř organizace, prosadit, naplánovat a uřídit změnu v organizaci.

Vyvrcholením programu je „Pracovní projekt“, ve kterém studenti aplikují různé manažerské koncepty na problémy jejich vlastní organizace a navrhují praktické doporučení ke zvýšení její výkonnosti. Student tak má možnost aplikovat nové vědomosti a dovednosti v kontextu konkrétní organizace, demonstrovat schopnost reálně navrhnout a řídit změnový program.

Program se skládá ze tří na sebe navazujících bloků:
Výkonnost organizace
*Výkonnost organizace z různých úhlů pohledu (odlišné funkční perspektivy vs. pohledy různých zainteresovaných osob)
*Měření efektivity marketingu, řízení lidí, řízení provozu, řízení informací a řízení financí
*Jak propojit měření výkonnosti se strategickými cíli organizace
*Účinek měření výkonnosti na chování lidí

Zvyšování výkonnosti
*Holistický a funkční přístup ke zlepšování výkonnosti
*Interakce mezi kontrolním systémem a lidmi
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím analýzy externího prostředí organizace
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím posilování schopností organizace
*Zavádění inovací
*Architektura organizace (organizace vztahů se zaměstnanci, dodavateli a ostatními zainteresovanými osobami v organizaci a jejím okolí)
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím budování reputace (budování vztahů s odběrateli a zákazníky)

Řízení projektů a změn
*Řízení ohraničených a neohraničených problémů
*Hodnota a význam různých pohledů na problém
*Pochopení cílů změny
*Reakce různých lidí a organizací na změny
*Plánování změny
*Jak porozumět jednotlivým skupinám, jejich zájmům a strategiím
*Měření výsledků
*Vyhodnocování výsledků, učení se a zavádění korektivů

Význam pro vaši kariéru a uplatnění
Řízení výkonnosti a změny je všeobecná kvalifikace k zvyšování výkonnosti ve společnosti v klíčových aspektech řízení: marketing, účetnictví, provoz, řízení lidských zdrojů atd. Tento modul je vhodný pro všechny sektory: soukromé, veřejné a dobrovolné / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou dostatečně koncipované tak, aby byly užitečné pro lidi, pracující v organizacích všech velikostí, od nadnárodních až po jednotlivé podnikatele. Samostatná kvalifikace je určena především pro střední a vyšší management, ale je vhodná pro všechny úrovně manažera.

Program zahrnuje:
*Pravidelný kontakt s tutorem (lektorem), který poskytuje vedení při studiu, hodnocení písemných prací a osobní koučink zaměřený na růst výkonnosti studenta
*Kompletní studijní materiály (písemné)
*Účast v diskusních skupinách na internetu
*5 písemných prací s individuální zpětnou vazbu ke každé z nich
*Řízenou výměnu zkušeností se spolužáky formou pravidelných setkání studijní skupiny, tzv. tutoriálů
*Dvoudenní rezidenční školu zaměřenou na řešení vybrané případové studie
*Pracovní projekt
*Certifikát o absolvování kurzu

Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.