Tvorba rozpočtů a kalkulací - 2denní

Kurzem Vás provede Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a…

Základní info

PRO

Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti.

CÍL

Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich vzájemné souvislosti co možná nejsrozumitelnějším způsobem, přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační 
strukturou firmy a vhodných metodách kalkulací tak, aby se 
rozpočty a kalkulace staly skutečným nástrojem pro řízení, a rovněž umožnit efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů a porovnání plánových a výsledných kalkulací.

OBSAH

  • Užitečnost rozpočtů, rozpočty a kalkulace v neúčetní praxi
  • Finanční řízení: současné pojetí finančního řízení ve firmách a jeho limity, vymezení principů a zásad rozpočtování, rozpočetnictví a systém řízení firmy
  • Celofiremní a střediskové rozpočty: hodnotové plánování a rozpočetnictví, vztahy mezi vnitrofiremními útvary, časová koordinace, kontrola rozpočtů a analýza odchylek
  • Rozpočtová rozvaha a výsledovka a informace v nich obsažené, využitelnost v manažerské praxi
  • Základní finanční ukazatele: marže a jejich sledování, příspěvky na úhradu, rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
  • Kalkulace: druhy kalkulací a jejich využití v různých firemních otázkách podle účelu použití pro definování nákladů na jednotku jednotlivých výkonů tak, aby firma v součtu neprodělala, a pro rozhodování o sortimentní skladbě tak, aby firma maximalizovala možný zisk
  • Cenotvorba: význam rozpočtování pro cenové kalkulace, zdůvodnění ceny, moderní metoda ABC, náklady přímé a nepřímé, jejich plánování a metody jejich rozpočtování
  • Řízení plánovacího procesu: operativní plány činnosti firmy, mimořádné plány a rozpočty, využití metody „řízení podle cílů“ (MBO – management by objectives)
  • Tradiční vs. moderní systémy rozpočtování: omezení a nedostatky tradičních systémů, nové přístupy k rozpočetnictví – rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting), koncept BB (beyond budgeting), ZBB (zero-based budgeting)
  • Argumentace pro aktivní řízení financování firmy: hlavní důvody pro tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich aktivní využívání, příklady úspěšných firem

METODY

Interaktivní výklad, názorné příklady, modelové situace, řízená diskuze.

Tvorba rozpočtů a kalkulací - 2denní

Vybraný termín:

19.8.2024 –  20.8.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.