Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Základní info

Komu je kurz určen?

Manažerům, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, bezpečnostním technikům, úředníkům státní správy a samosprávy, personalistům, poradcům a auditorům, zástupcům zaměstnanců (odborářům, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP) a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání. Kurz je dále určen všem, kteří se chtějí připravit na zkoušku odborně způsobilé osoby v prevenci rizik s cílem získat osvědčení o odborné způsobilosti.

Co Vám kurz přinese?

Absolvent je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP.

Cílem kurzu je příprava účastníků kurzu na zkoušku OZO - ,,Odborně způsobilá osoba" - odborná způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele zajišťováním a prováděním úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na plnění úkolů v prevenci rizik možného ohrožení života nebo poškození zdraví osob.

Součástí kurzu jsou přednášky zaměřené na okruhy otázek stanovené NV č. 592/2006 Sb., o zkoušce z odborné způsobilosti a dále související požadavky stanovené právními předpisy pro oblast BOZP. Ostatní účastníci kurzu, kteří nechtějí zkoušku odborné způsobilosti absolvovat, získají na kurzu ucelené informace o problematice BOZP, tzn. celkový přehled o právních požadavcích s vazbou na BOZP.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe, alespoň část praxe by měla být v oblasti BOZP.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

1. Všeobecný úvod do problematiky BOZP:

 • základní zásady BOZP,
 • vazba na EU (směrnice EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady),
 • vazba na české technické normy,
 • vazba na harmonizované normy,
 • nadřazené a kontrolní orgány,
 • terminologie v BOZP,
 • právní registr platný pro BOZP,

2. Seznámení se zásadami a ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3. Právní a ostatní předpisy:

 • seznámení se zásadami a ustanoveními zákonů číslo 309/2006 Sb., č. 372/2011 Sb., č. 22/1997 Sb., č. 40/1964 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 266/2006 Sb., č. 350/2011 Sb. a zákon č. 499/2004 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády (NV) č. 11/2002 Sb., č. 21/2003 Sb., č. 27/2002 Sb., č. 28/2002 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 495/2001 Sb., č. 567/2006 Sb., 91/2010 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
 • seznámení se zásadami a ustanoveními vyhlášek číslo 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 48/1982 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 77/1965 Sb., č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb., č. 288/2003 Sb., č. 432/2003 Sb., 402/2011 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb.
 • seznámení s nejdůležitějšími nařízení Evropského parlamentu a Rady, např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:CS:HTML _blank - "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)">(ES) č. 1272/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady /eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0851:CS:PDF _blank - "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) ">(ES) č. 1907/2006
 • seznámení s hlavními zásadami některých norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN 33 1600, ČSN EN 12 480-1 aj.
 • Poznámka: Všechny právní předpisy jsou míněny :"v platném znění"

  Doba trvání kurzu:

  3 dny

  Odborný garant:

  Ing. Karel Cichovský

  Metody výuky:

  Výklad, cvičení, týmová práce.

  Forma ukončení:

  Po úspěšném absolvování závěrečného testu a při splnění 100% docházky  obdrží účastníci osvědčení o  absolvování kurzu.

  Doporučení:

  Zkoušku pro získání odborné způsobilosti (Osvědčení o způsobilosti zajišťovat úkoly v prevenci rizik) provádí pro účastníky kurzu certifikační orgán, na základě akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), dle ustanovení zákona číslo 309/2006 Sb.

  Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

  Bližší informace:

  Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

  kvapilova@csq.cz

  Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

  Vybraný termín:

  2.3.2020  Praha

  Cena
  7990 Kč + 21 % DPH

  Termíny kurzu

  Kontaktovat dodavatele


  Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.