Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (včetně možnosti absolvovat realitní zkoušku) - 8denní

Základní info

<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Proč je třeba mít realitní zkoušku? </span></strong><br />
Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní
živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro
jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním
zprostředkování nebudou splňovat podmínku předepsaného vzdělání či
praxe, budou moci realitní zprostředkování vykonávat mimo jiné <strong>pouze po úspěšném absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž získají kvalifikaci pro obor „Realitní zprostředkovatel“</strong>.<br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Proč absolvovat přípravný kurz k realitní zkoušce?</span></strong><br />
Účastníci kurzu budou přehlednou a srozumitelnou formou seznámeni se
všemi znalostmi a požadavky, které nově zákon pro absolvování realitní
zkoušky předepisuje.<br />
Veškeré informace budou v rámci kurzů prezentovány se zaměřením na
jejích skutečné praktické využití jak pro zkoušku samotnou, tak i pro
následnou praxi.<br />
<strong>Účastníci tedy nebudou zahlcování nadbytečnými a teoretickými
údaji, ale vždy jen tím, co je pro zkoušku i praxi skutečně potřeba.</strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Obsah přípravného kurzu:</span></strong><br />
<strong>Přípravný realitní kurz vychází ze všech požadavků, které jsou k
absolvování realitní zkoušky stanoveny kvalifikačním standardem pro
získání osvědčení k poskytování realitního zprostředkování. </strong><br />
Obsah všech dále uvedených lekcí zcela odpovídá předepsané náplni realitní zkoušky dle kvalifikačního standardu <strong>\"Realitní zprostředkovatel</strong>“.<br />
 <br />
<strong>Kurz se skládá z 8 lekcí, přičemž každá lekce je koncipována na 8 výukových hodin.</strong><br />
 <br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">MODUL Č. 1</span></strong><br />
<strong><em>(celkem 6 lekcí)</em></strong><br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Orientace v právní úpravě týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit </span></strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1. + 2. lekce</span></strong><br />
<strong>Znalost zákona o realitním zprostředkování.</strong><br />
- <em>nová úprava realitního zprostředkování, práva a povinnosti
realitních zprostředkovatelů smlouva o realitním zprostředkování,
povinné pojištění, podmínky úschov, apod. </em><br />
 <br />
<strong>Znalost nezbytných náležitostí základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi realitního zprostředkovatele.</strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">3. + 4. lekce</span></strong><br />
<strong>Znalost ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, týkajících se činností (práv a povinností)
spojených s prodejem/koupí, nájmu nemovitých věcí.</strong><br />
- <em>specifikace nemovitostí a družstevních práv, základních smluvních typů, typických omezení týkajících se nemovitostí, apod. </em><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">5. lekce</span></strong><br />
<strong>Znalost ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména
části první až třetí.</strong><br />
- <em>zápisy do katastru nemovitostí, vkladová řízení, překážky </em><br />
 <br />
<strong>Znalost ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí </strong><br />
- <em>omezení dispozice s nemovitostmi v případě insolvenčního řízení </em><br />
 <br />
<strong>Znalost ustanovení zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska povinností stavebníka,
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek tzn. zejména § 6 –
8 </strong><br />
- <em>průkaz energetické náročnosti a povinnosti zprostředkovatele při jeho předání </em><br />
 <br />
<strong>Znalost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze
dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní
peněz nebo financování terorismu a zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních
souvisejících s činností realitního zprostředkovatele </strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">6. lekce</span></strong><br />
<strong>Znalost základních daňových předpisů (daňové minimum) při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí</strong>,
zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických
osob ve vztahu k prodeji/koupi nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty
při prodeji/koupi, nájmu nemovitých věcí.<br />
 <br />
<strong>Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu </strong><br />
- <em>Prokázání znalostí finančních produktů ve vztahu k nemovitým věcem
(koupě/prodej), nájmu - možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové
sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých
finančních produktů, role spoluručitele </em><br />
- <em>Vysvětlení faktorů, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí </em><br />
- <em>Popis tří metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí </em><br />
- <em>Stanovení nabídkové ceny nemovité věci či obvyklé výše nájemného s
využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané
lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím
cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci </em><br />
- <em>Popis možné změny nabídkové ceny v průběhu realizace obchodu s nemovitou věcí </em><br />
- <em>Popis postupu žadatele při získání hypotečního úvěru a uvedení
základních způsobů výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu,
věku a výše příjmu </em><br />
- <em>Popis možného postupu získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky. </em><br />
 <br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">MODUL Č. 2</span></strong><br />
<strong><em>(celkem 1 lekce)</em></strong><br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Orientace v oblasti stavebnictví zprostředkovatele v oblasti realit </span></strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">7. lekce</span></strong><br />
<strong>Znalost ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
souvisejících s činností realitního zprostředkovatele, tzn. zejména
části první až čtvrté (hlava 1.) </strong><br />
- <em>základní rozlišení stavebních pojmů, povolování staveb (ohlášení, stavební povolení), černé stavby, apod. </em><br />
 <br />
<strong>Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit </strong><br />
- <em>Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci související s činností zprostředkovatele v oblasti realit </em><br />
- <em>Posouzení a zhodnocení stavu nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace </em><br />
- <em>Vysvětlení základních pojmů ze stavebnictví vážících se k nemovitým věcem </em><br />
- <em>Popis alespoň tři základní typů staveb a alespoň dvou typů nosných a nenosných stavebních konstrukcí </em><br />
- <em>Rozlišení a popis základních stavebních prvků </em><br />
- <em>Popis alespoň pěti nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu </em><br />
- <em>Vysvětlení procesu a možnosti získání stavební dokumentace a popis způsobů ověření její správnosti, komplexnosti a relevance </em><br />
 <br />
<br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">MODUL Č. 3</span></strong><br />
<strong><em>(celkem 1 lekce)</em></strong><br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami </span></strong><br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">8. lekce</span></strong><br />
<strong>Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele </strong><br />
- <em>Orientace v základních principech marketingu při prodeji/koupi, nájmu nemovité věci.</em><br />
- <em>Orientace v oblasti inzertních médií (tištěná, elektronická).</em><br />
- <em>Využití vhodných marketingových nástrojů pro realizaci prodeje/koupě, nájmu nemovité věci.</em><br />
- <em>Vytvoření inzerátu nabízené nemovité věci včetně editace fotografií v případě prodeje či hledání nájemce nemovité věci.</em><br />
 <br />
<strong>Vykonávání činností realitního zprostředkovatele </strong><br />
- <em>Popis aktuálního stavu realitního trhu a jeho vývojové tendence </em><br />
- <em>Vysvětlení postupů a procesů při zprostředkování prodeje/koupě, nájmu nemovité věci </em><br />
- <em>Vyhledání s využitím informačních technologií a veřejně
přístupných informačních zdrojů poptávané nemovité věci (například dům,
byt, pozemek, komerční objekt, skladový nebo výrobní areál apod.) dle
konkrétně zadaných parametrů (lokalita, typ nemovitosti, velikost a
dispozice, stav, způsob využití, maximální cena apod.) </em><br />
- <em>Vyhledání všech dostupných relevantních informací (dokumentů) o
nemovité věci prostřednictvím veřejně dostupných internetových zdrojů,
databází s využitím informačních technologií </em><br />
- <em>Provedení analýzy všech získaných informací o nemovité věci a doporučení optimálního postupu při jejím prodeji/koupi, nájmu </em><br />
- <em>Vedení obchodního jednání o zvolené nabídce nemovité věci </em><br />
- <em>Popis náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, možnosti její tvorby, úprav a role realitního zprostředkovatele v tomto procesu </em><br />
- <em>Popis postupů při zprostředkování zajištění právních služeb a
sjednání finanční úschovy při realizaci prodeje/koupě či nájmu nemovité
věci </em><br />
- <em>Popis pravidel, formálních náležitostí a možností organizačního zajištění prohlídky nemovité věci </em><br />
- <em>Uvedení minimálně 1 rozdílu v užívání nemovité věci oproti užívání
nemovité věci, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je
dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí </em><br />
 <br />
<strong>Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele </strong><br />
- <em>Popis základních náležitosti Etického kodexu CEPI obchodníka s realitami, </em><br />
- <em>Aplikace zásad Etického kodexu CEPI na modelových případech v praxi </em><br />
______<br />
 <br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Naše školení potřebujete! Proč?</span></strong><br />
 <br />
<span style=\"text-decoration: underline;\">-<strong> KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘÍPRAVNÉHO KURZU OBDRŽÍ PŘEHLEDNOU UČEBNICI</strong></span> pro přípravu k realitní zkoušce shrnující veškerá témata, která jsou obsahem přípravného kurzu i realitní zkoušky<br />
<strong>- lektor</strong> <strong>je spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, </strong>autorem připravovaného komentáře k danému zákonu pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a také <strong>držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek </strong>i k vydávání osvědčení o jejich složení.<br />
- získáte i veškeré podrobnosti a souvislosti ohledně účelu a skutečného
obsahu jednotlivých ustanovení realitního zákona, které vám takto
poskytne přímo jeho spoluautor.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><strong>Termíny přípravných kurzů:</strong></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><br />
<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Přípravný kurz BRNO (víkendový cyklus): </span></strong></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><strong>29. 2. + 1. 3., 7. 3. + 8.
3., 14. 3. + 15. 3., 21. 3. + 22. 3. 2020</strong></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"> </p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Přípravný kurz BRNO: </span></b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">3., 4., 5. 3. + 9., 10., 11. 3. + 16., 17. 3. 2020</b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"> </b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Přípravný kurz OSTRAVA:</span></b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">30. 3., 31. 3., 1. 4. + 6. 4., 7. 4., 8. 4. + 15. 4., 20. 4. 2020</b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"> </b></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Přípravný kurz OLOMOUC: </span></strong></p>
<p style=\"margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;\"><strong>27. 4., 28. 4., 29. 4. + 4.
5., 5. 5., 6. 5. + 11. 5., 12. 5. 2020</strong></p>
<p> </p>
<p><i>Upozornění:
Pokud u některé nabídky zkoušky není uvedena poznámka \"<b>Vyhlášená
zkouška</b>\", jde pouze o nabídku termínu, k němuž je
teprve možno podávat přihlášky ke zkoušce.<br />
U termínů bez uvedené poznámky <b>se nejedná o vyhlášené
termíny</b> zkoušek dle zák. č. 179/2006 Sb.</i></p>
<p><br /><i><i>Pro
zájemce, kteří se předepsaným způsobem přihlásí i ke
zkoušce a splní zákonné předpoklady k jejímu absolvování,
nabízíme možnost na závěr kurzu absolvovat i realitní
zkoušku (přihlášení do kurzu nepředstavuje automatické
přihlášení i k absolvování realitní zkoušky).</i></i></p>
<p> </p>
<p>ZKOUŠEJÍCÍM
A AUTORIZOVANOU OSOBOU OPRÁVNĚNOU K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKÁTU je
JUDr. Tomáš Philippi, držitel autorizace k poskytování realitních
zkoušek i k vydávání osvědčení o jejich složení.
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Poznámka: Kurz je nutné uhradit převodem na účet PŘED KONÁNÍM kurzu.</strong></span></p>
<br /><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong> </strong></span>

PŘÍPRAVNÝ KURZ K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY PODLE ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (včetně možnosti absolvovat realitní zkoušku) - 8denní

Vybraný termín:

30.3.2020  Moravskoslezský kraj

Cena
13215 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.