xml_v2_vzor [IVITERA a.s.]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<!-- Vysvětlivky:
 * POVINNÉ - tag musí být uveden a VYPLNĚN!
 * NEPOVINNÉ - tag nemusí být uveden, nebo může zůstat prázdný
 * Kódování nemusí být utf-8, ale je nutné je uvést v záhlaví XML dokumentu. Rovněž by se nemělo v průběhu času měnit.
-->

<data>

  <!-- company_name - NEPOVINNÉ - jméno společnosti -->
  <company_name>jméno firmy</company_name>
  <!-- date - NEPOVINNÉ - datum a čas vygenerování XML -->
  <date>2021-02-13 13:00:05</date>

  <courses>

    <!-- complete_offer - NEPOVINNÉ - označuje režim aktualizace
     - vyskytuje-li se tag v dokumentu:
      * jsou všechny kurzy z aktuálního XML považovány z KOMPLETNÍ NABÍDKU
      * ostatní kurzy na EduCity (ty které nejsou obsaženy v XML) jsou odstraněny
      * veškeré změny provedené v kurzech pomocí editace kurzů na portálu EduCity jsou smazány a kurzy vráceny do stavu v jakém jsou v aktuálně předaném XML
     - pokud tag není přítomen v dokumentu:
      * je možné editovat naimportované kurzy přímo na portálu EduCity, bez rizika že změny budou zahozeny při dalším importu (což je ale kontraproduktivní v okamžiku kdy jsou data předávána pomocí XML, mnohem efektivnější je data editovat přímo u dodavatele)
      * pokud dojde ze strany dodavatele ke stažení kurzu (např. při obsazení kurzu) nestačí pouze kurz odebrat z XML ale je zapotřebí ho vymazat pomocí tagu c_delete
    -->
    <complete_offer/>

    <course>

      <!-- c_sdcid - POVINNÉ - JEDNOZNAČNÝ a JEDINEČNÝ identifikátor kurzu u dodavate
       - je NEZBYTNÉ aby po celou dobu předávání kurzů na EduCity bylo ID jedinečné,
      -->
      <c_sdcid>0000001</c_sdcid>

      <!-- c_title - POVINNÉ - název kurzu -->
      <c_title>Zdanění příjmů právnických osob - uznatelné a neuznatelné daňové výdaje (náklady) včetně informací o novele zákona o daních z příjmů</c_title>
      <!-- c_title_localized for="en" - NEPOVINNÉ - název kurzu v anglickém jazyce -->
      <c_title_localized for="en">Název kurzu v anglickém jazyce</c_title_localized>

      <!-- c_description - POVINNÉ - textový popis vzdělávací akce


     V případě, že již máte text popisu strukturovaný (určeno pro, cíle, předpoklady, studijní nateriály ...), "nalámejte" jej do do příslušných tagů a k c_description doplňte atribut structured="1" - pokud popis strukturován nemáte, umistěte jej pouze jako text do c_description

     Může se stát, (ačkoliv text strukturován máte), že nevíte, kam některé informace patří, anebo některé informace nejsou dostatečně strukturovány. Tento typ informací umisťujte do tagu c_details.

     !!! POZOR: není možné variantu 1 a 2 kombinovat !!! Buď pouze vypište nestrukturovaný text v rámci c_description, nebo strukturovaný text vypisujte pouze do jednotlivých podtagů.

       - základní formátování:
        * zlom řádku - CRLF
        * nový odstavec - prázdný řádek
        * odrážky - pomocí *
       - formátování pomocí HTML a inline CSS:
        * v rámci XML je možné předávat HTML tagy, ale je zapotřebí dvou úprav
         1) tagu c_description přidat type="html", takto :
          <c_description type="html">
         2) obsah tagu obalit pomocí <![CDATA[ _obsah tagu_ ]]>, takto :
          <c_description type="html"><![CDATA[toto je normální písmo, <b>toto bude psáno tučně</b><br/>, <u>a toto bude podtrzeno</u>, nejaky text <a href="http://www.neco.cz/">ODKAZ</a> opet nejaky text]]></c_description>
        * jediné omezení je v tom že výsledný dokument musí být validní XML

      -->
      <!-- c_description varianta 1 -->
      <c_description>Informace o novele zákona o daních z příjmů platné od roku 2003
        Obecné principy transformace hospodářského výsledku na základ daně

        Základní charakteristika daňově uznatelných výdajů - nákladů

        Komentář k vybraným nákladům z pohledu jejich uznatelnosti v základu daně, např.:
        * uplatňování kursových zisků a ztrát v základu daně
        * uznatelnost prodávaných cenných papírů ve vazbě na nový způsob oceňování cenných papírů podle předpisů
        o účetnictví
        * uplatnění účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v základu daně
        * účetní a daňové odpisy nehmotného dlouhodobého majetku ve vazbě na vyloučení nehmotného majetku z
        daňových odpisů

        Postup při podávání daňových přiznání za část zdaňovacího období nebo za zdaňovací období delší než
        kalendářní rok (uplatnění odpisů, odpočtů od základu daně, slev, rezerv a opravných položek)

        V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů
      </c_description>

      <!-- c_description varianta 2
        - formátování textu podtagů je stejné (tj. možnost formátovat plaintext a HTML), jako v případě použití textu pouze nestrukturovaného popisu
      -->
      <c_description_localized for="en">Informace o kurzu v anglickém jazyce</c_description_localized>

      <!-- c_description varianta 2 - strukturovaný popis kurzu -->

      <c_description structured="1">
        <!-- c_details NEPOVINNÉ -->
        <c_details>popis kurzu</c_details>
        <!-- c_goals NEPOVINNÉ -->
        <c_goals>cíle kurzu</c_goals>
        <!-- c_target NEPOVINNÉ -->
        <c_target>určeno pro</c_target>
        <!-- c_contents NEPOVINNÉ -->
        <c_contents>obsah kurzu</c_contents>
        <!-- c_note NEPOVINNÉ -->
        <c_note>poznámka</c_note>
        <!-- c_prereq NEPOVINNÉ -->
        <c_prereqs>předpoklady (např. nutnost absolvovat některé školení)</c_prereqs>
        <!-- c_materials NEPOVINNÉ -->
        <c_materials>studijní materiály</c_materials>
        <!-- c_methods NEPOVINNÉ -->
        <c_methods>metody výuky</c_methods>
        <!-- c_followup NEPOVINNÉ -->
        <c_followups>návaznosti (doporučení pro absolvování dalších školení)</c_followups>
      </c_description>

      <!-- c_description varianta 2 - strukturovaný popis kurzu v anglickém jazyce-->

      <c_description_localized for="en" structured="1">
        <!-- c_details NEPOVINNÉ -->
        <c_details>popis kurzu</c_details>
        <!-- c_goals NEPOVINNÉ -->
        <c_goals>cíle kurzu</c_goals>
        <!-- c_target NEPOVINNÉ -->
        <c_target>určeno pro</c_target>
        <!-- c_contents NEPOVINNÉ -->
        <c_contents>obsah kurzu</c_contents>
        <!-- c_note NEPOVINNÉ -->
        <c_note>poznámka</c_note>
        <!-- c_prereq NEPOVINNÉ -->
        <c_prereqs>předpoklady (např. nutnost absolvovat některé školení)</c_prereqs>
        <!-- c_materials NEPOVINNÉ -->
        <c_materials>studijní materiály</c_materials>
        <!-- c_methods NEPOVINNÉ -->
        <c_methods>metody výuky</c_methods>
        <!-- c_followup NEPOVINNÉ -->
        <c_followups>návaznosti (doporučení pro absolvování dalších školení)</c_followups>
      </c_description_localized>

      <!-- c_catguid - POVINNÉ - 1. varianta předání identifikátoru tématických kategorií pro zařezení kurzu na EduCity

       - první varianta využívá číselníku kategorií EduCity který naleznete na educity.cz/help nebo educity.sk/help
        * kurzy lze zařadit pouze do konečné kategorie která má ID, do kategorie obsahující další podkategorie kurz zařadit nelze (např. Programování)
        * v číselníku si vyberete jednu nebo více kategorií do kterých chcete kurz zařadit a zapíšete číslo katagorie do tagu <c_catguid>
        * v případě zařazení do více kategorií použijte více tagů <c_catguid>
         např. kurz který má být v kategoriích "Unix, Linux" - 1562 a "Vývoj SW" - 20446 zařadíme takto:
         <c_catguid>1562</c_catguid>
         <c_catguid>20446</c_catguid>

     !!! POVINNÉ použití buď c_catguid nebo c_catguid_cust !!!

      -->
      <c_catguid>1000</c_catguid>

      <!-- c_catguid_cust - POVINNÉ - 2. varianta předání identifikátoru tématických kategorií pro zařezení kurzu na EduCity

        - druhá varianta nabízí možnost vlastního číselníku kategorií
        * vytvoříte si vlastní řadu kategorií např.:
         1000 školení Microsoft
         2000 školení Cisco
         3000 školení Oracle
         4000 školení HP
         5000 školení Adobe
        * do tagu c_catguid uvedete číslo Vaší kategorie:
         <c_catguid_cust>1000</c_catguid_cust>
        * číselník Vašich kategorií umístíte zakomentovaný (pouzijte normální XML komentář) na začátek XML dokumentu pod XML deklaraci:
         <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
         <!- -
         1000 - školení Microsoft
         2000 - školení Cisco
         3000 - školení Oracle
         4000 - školení Adobe
         - ->
         <data>
         <courses>...

        * na naší straně namapujeme sekce z číselníku EduCity (educity.cz/help nebo educity.sk/help) na sekce z Vašeho XML
        * je možné namapovat více sekcí z číselníku EduCity na jednu Vaši sekci, je ale zapotřebí aby Vámi vytvořené sekce
         nebyly tzv. "nafukovací" jako je v tomto případě sekce Microsoft:
          do této sekce by spadaly kurzy o MS Office tak i kurzy o operačních systémech MS Windows, tudíž by se na sekci
          "1000 - Microsoft" namapovaly nejméně 2 sekce EduCity (MS Windows-1544,MS Office-1548) to by sebou ale přineslo
          nehezký efekt v podobě nechtěného zobrazení kurzů o MS Windows v kategorii pro Office a opačne.


      !!! POVINNÉ použití buď c_catguid nebo c_catguid_cust !!!

      -->
      <c_catguid_cust>1000</c_catguid_cust>


      <!-- c_language - NEPOVINNÉ - identifikátor jazyku, ve kterém je akce (všechny její termíny) PŘEDNÁŠENA
       - pro konkrétní termín kurzu může být přetíženo ct_language
       - jazyk může být pouze jeden
       - pokud není vložen, defaultně se použije cz
       - v případě potřeby jiného jazyka lze seznam rozšířit
       - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <c_language>cz</c_language>

      <!-- c_video_url - NEPOVINNÉ
       - použijte, pokud si přejete uveřejnit u informace o školení i jednu videoukázku (bude zobrazena u všech termínů kurzu) - aktuálně je možné použít pro videa umístěná na www.youtube.com a www.vimeo.com
      -->
      <c_video_url>https://www.youtube.com/watch?v=tlPy96bVNac</c_video_url>


      <!-- c_delete - NEPOVINNÉ - příznak, že má být celý kurz (tj. včetně všech jeho termínů) odstraněn z EduCity
       - používá se v případě kdy v rámci XML není použit tag complete_offer a chcete stáhnout kurz z EduCity před vypršením
        datumu stažení z EduCity
       - jsou možné dvě hodnoty:
        * platný kurz, nemá být odstraněn - 0
        * neplatný kurz, má být odstraněn - 1
      -->
      <c_delete>0</c_delete>

      <!-- c_type - NEPOVINNÉ - identifikátor typu akce, při nepoužití atributu se použije typ "kurz"
       - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <c_type>1</c_type>


      <!-- c_accredited - NEPOVINNÉ - informace, zda je kurz akreditován
         - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <c_accredited>msmt-435-2004</c_accredited>


      <!-- c_nsk_code - NEPOVINNÉ - kód profesní kvalifikace, kterou uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
        - aktuální seznam kódu je uveřejněn na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace
      -->
      <c_nsk_code>66-042-M</c_nsk_code>

      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_level: NEPOVINNÉ - úroveň (pokročilost)
       - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <lc_level>4</lc_level>

      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_focus: NEPOVINNÉ - odborné zaměření
       - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <lc_focus>economy</lc_focus>

      <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lc_content: NEPOVINNÉ - náplň výuky
       - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
      -->
      <lc_content>general</lc_content>

      <course_terms>
        <course_term>

          <!-- ct_ttguid - NEPOVINNÉ - identifikátor konkrétního termínu
           - jedná se o jedinečný identifikátor v rámci všech termínů všech kurzů
           - slouží k aktualizaci informací o termínu a k případnému dodatečnému odstranění konkrétního termínu
           - pokud nebude uveden, použijeme interně kombinaci c_sdcid celého kurzu a data konání tohoto termínu
          -->
          <ct_ttguid>0000001-1</ct_ttguid>

          <!-- ct_delete - NEPOVINNÉ - příznak, že má být tento jediný termín z EduCity
          - používá se v případě kdy v rámci XML není použit tag complete_offer a chcete stáhnout termín kurzu z EduCity před vypršením
           datumu stažení z EduCity
          - jsou možné dvě hodnoty:
           * platný termín, nemá být odstraněn - 0
           * neplatný termín, má být odstraněn - 1
          -->
          <ct_delete>0</ct_delete>

          <!-- ct_date_start - NEPOVINNÉ - datum záhájení tohoto termínu kurzu
           - formát je YYYY-MM-DD pro datum bez času zahájení
           - možno použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS, pak se čas uloží do atributu čas zahájení
          -->
          <ct_date_start>2020-12-01</ct_date_start>

          <!-- ct_date_end - NEPOVINNÉ - datum ukončení tohoto termínu kurzu
           - formát je YYYY-MM-DD pro datum bez času ukončení
           - možno použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS, pak se čas uloží do atributu čas ukončení
          -->
          <ct_date_end>2020-12-02</ct_date_end>

          <!-- ct_date_description - NEPOVINNÉ - textové doplnění termínu konání -->
          <ct_date_description>1.12.2020 - 2.12.2020; vždy od 9.00 do cca 16.00</ct_date_description>
          <!-- ct_date_description - NEPOVINNÉ - textové doplnění termínu konání v anglickém jazyce -->
          <ct_date_description_localized for="en">1.12.2020 - 2.12.2020; vždy od 9.00 do cca 16.00
          </ct_date_description_localized>
          <!-- ct_valid_till_date - NEPOVINNÉ - datum stažení nabídky z EduCity
           - formát je YYYY-MM-DD, možné je použít i formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS (při zadání 2020-01-31 00:00:00 kurz vyprší o půlnoci mezi 30. lednem a 31. lednem - je bráno včetně)
           - není-li uveden, použije se datum zahájení
           - není-li uvedeno ani datum zahájení, nabídka kurzu zůstává na EduCity bez omezení (tato situace může samozřejmě nastat pouze u kurzů s nestanoveným termínem konání)
          -->
          <ct_valid_till_date>2020-11-30</ct_valid_till_date>

          <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lct_daytime: NEPOVINNÉ - čas konání HH:MM -->
          <lct_daytime>17:00</lct_daytime>

          <!-- POUZE PRO JAZYKOVÉ KURZY! lct_weekdays: NEPOVINNÉ - dny v týdnu, kdy se kurz koná; každý den je reprezentován podtagem -->
          <lct_weekdays>
            <monday/>
            <thursday/>
          </lct_weekdays>

          <!-- ct_days_count - NEPOVINNÉ - délka termínu ve dnech - CELOČÍSELNĚ
           - udejte čistý počet dnů, ve kterých se zákazník zúčastní školení
           - užitečné zejména pro déle trvající kurzy (např. od začátku ledna do konce března každý pátek = 12 dní)
          -->
          <ct_days_count>2</ct_days_count>

          <!-- ct_hours_count - NEPOVINNÉ - plánovaná délka trvání v hodinách (celkem) - CELOČÍSELNĚ
            - použijte buď jen ct_hours_count nebo ct_minutes_count (např. pro vyjádření 1,5 hodiny použijte <ct_minutes_count>90</ct_minutes_count>)
          -->
          <ct_hours_count>1</ct_hours_count>

          <!-- ct_minutes_count - NEPOVINNÉ - plánovaná délka trvání v hodinách (celkem) - CELOČÍSELNĚ
            - použijte buď jen ct_hours_count nebo ct_minutes_count (např. pro vyjádření 1,5 hodiny použijte <ct_minutes_count>90</ct_minutes_count>)
          -->
          <ct_minutes_count>90</ct_minutes_count>


          <!-- ct_guaranteed - NEPOVINNÉ - označuje garantovaný termín školení (je zaručeno uskutečnění tohoto termínu).
           * termín kurzu není garantovaný - 0
           * termín kurzu je garantovaný - 1
          -->
          -->
          <ct_guaranteed>1</ct_guaranteed>


          <!-- ct_place - NEPOVINNÉ - místo konání termínu kurzu

          strukturované informace o místu konání umistěte do tagů v rámci uzlu ct_place


          varianta a)
          <ct_place structured="1">
           <ct_place_id_cust>id místa konání v databázi dodavatele</ct_place_id_cust>
           <ct_place_room>školicí místnost</ct_place_room>
           <ct_place_building>budova, místo</ct_place_building>
           <ct_place_street>adresa (ulice, číslo)</ct_place_street>
           <ct_place_zip>adresa: psč</ct_place_zip>
           <ct_place_city>adresa: obec</ct_place_city>
           <ct_place_city_part>adresa: městská část (použit číselník - www.educity.cz/help)</ct_place_city_part>
           <ct_place_country>adresa: stát (použit číselník ISO: CZ, SK, AT, ...)</ct_place_country>
          </ct_place>

          -->

          <!-- c_place varianta 1 -->
          <ct_place structured="1">
            <!-- ct_place_id_cust NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_id_cust>01</ct_place_id_cust>
            <!-- ct_place_room NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_room>salónek OXYX</ct_place_room>
            <!-- ct_place_building NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_building>budova MV CENTRUM, a.s.</ct_place_building>
            <!-- ct_place_street NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_street>Na Strži 63</ct_place_street>
            <!-- ct_place_zip NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_zip>140 00</ct_place_zip>
            <!-- ct_place_city NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_city>Praha</ct_place_city>
            <!-- ct_place_city_part NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_city_part>praha-4</ct_place_city_part>
            <!-- ct_place_country NEPOVINNÉ -->
            <ct_place_country>CZ</ct_place_country>
          </ct_place>


          <!-- ct_region - NEPOVINNÉ, - ID regionu
           - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
           - Pokud není uvedeno, použije se region, ve kterém dodavatel sídlí,
           - pro online kurzy použijte 24.
          -->

          <ct_region>24</ct_region>


          <!-- ct_price_single - NEPOVINNÉ - strukturované informace jedné (základní) ceny školení -->
          <ct_price_single>
            <!-- ct_price_num - NEPOVINNÉ - základní cena školení bez DPH: celočíselně (bez desetinných míst) -->
            <ct_price_num>1225</ct_price_num>
            <!-- ct_price_vat - NEPOVINNÉ - číslo, procento přičítané DPH k základní ceně školení (ct_price_num) - u neplátců DPH má přičítané DPH hodnotu 0 (nula) -->
            <ct_price_vat>21</ct_price_vat>
            <!-- ct_price_curr - NEPOVINNÉ - tříznaková zkratka měny dle ISO 4217: CZK, EUR, USD, GBP ... -->
            <ct_price_curr>CZK</ct_price_curr>
            <!-- ct_price_desc - NEPOVINNÉ - rozšířená textové informace o ceně školení
             - pokud kurz obsahuje několik cen (například cena základní, cena pro přihlášené do určitého data atd.), vypište prosím všechny tyto ceny
             - je podstatné uvést, co vše je součástí ceny (např. občerstvení a studijní materiály)
            -->
            <ct_price_desc>1225 Kč + DPH - základní cena celodenního školení, 1000 Kč + DPH - cena pro
              členy
            </ct_price_desc>
            <!-- ct_price_desc_localized - NEPOVINNÉ - rozšířená textové informace o ceně školení v anglickém jazyce -->
            <ct_price_desc_localized for="en">1225 Kč + DPH - základní cena celodenního školení, 1000 Kč +
              DPH - cena pro členy
            </ct_price_desc_localized>
          </ct_price_single>

          <!-- ct_lecturer - NEPOVINNÉ - seznam lektorů příslušného termínu

           - je-li lektorů více, použijte více tagů ct_lecturer

           máte-li informace o lektorovi strukturované, umistěte tyto informace do tagů v rámci uzlu c_lecturer

           <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
           <ct_lecturer_title_before> titul před jménem
           <ct_lecturer_firstname> křestní jméno
           <ct_lecturer_lastname> příjmení
           <ct_lecturer_title_after> titul za jménem
           <ct_lecturer_desc> informace o lektorovi
           <ct_lecturer_url> více informací o lektorovi na stránkách vzdělávací společnosti

           pro případ, že informace není tak do detailu, strukturovaná, použijte následující tagy:

           <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
           <ct_lecturer_name> celé jméno lektora včetně titulů
           <ct_lecturer_desc> informace o lektorovi
           <ct_lecturer_url> více informací o lektorovi na stránkách vzdělávací společnosti

          v případě, že informace není možno vůbec strukturovat, vypište informace pouze v rámci uzlu c_lecturer, lektora uvádějte pokud možno ve formátu "jméno + příjmení - pozice, bližší informace"

          !!! POZOR: varianty není možné kombinovat - v uzlu c_lecturer může být buď pouze text, nebo pouze podtagy !!! -->
          <!-- ct_lecturer varianta 1 -->
          <ct_lecturer structured="1">
            <!-- ct_lecturer_id_cust - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_before>doc. Ing.</ct_lecturer_title_before>
            <!-- ct_lecturer_firstname - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_firstname>Jan</ct_lecturer_firstname>
            <!-- ct_lecturer_lastname - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_lastname>Novák</ct_lecturer_lastname>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_after>CSc.</ct_lecturer_title_after>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>specialista daňové a poradenské firmy</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer>

          <ct_lecturer_localized structured="1" for="en">
            <!-- ct_lecturer_id_cust - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_before>doc. Ing.</ct_lecturer_title_before>
            <!-- ct_lecturer_firstname - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_firstname>Jan</ct_lecturer_firstname>
            <!-- ct_lecturer_lastname - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_lastname>Novák</ct_lecturer_lastname>
            <!-- ct_lecturer_title_before - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_title_after>CSc.</ct_lecturer_title_after>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer_localized>

          <ct_lecturer structured="2">
            <!-- ct_lecturer_id - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_name - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_name>doc. Ing. Jan Novák, CSc.</ct_lecturer_name>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>specialista daňové a poradenské firmy</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_desc_localized - NEPOVINNÉ - charakteristika lektora v anglickém jazyce -->
            <ct_lecturer_desc_localized for="en">tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc_localized>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer>

          <ct_lecturer_localized structured="2" for="en">
            <!-- ct_lecturer_id - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_id_cust>01</ct_lecturer_id_cust>
            <!-- ct_lecturer_name - POVINNÉ -->
            <ct_lecturer_name>doc. Ing. Jan Novák, CSc.</ct_lecturer_name>
            <!-- ct_lecturer_desc - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_desc>tax and advisory specialist</ct_lecturer_desc>
            <!-- ct_lecturer_url - NEPOVINNÉ -->
            <ct_lecturer_url>http://www.vzdelavacifirma.cz/lektor/jan.novak.html</ct_lecturer_url>
          </ct_lecturer_localized>

          <!-- ct_lecturer varianta 2 -->
          <ct_lecturer>doc. Ing. Jan Novák, CSc - specialista daňové a poradenské firmy.</ct_lecturer>
          <!-- ct_lecturer_desc_localized - NEPOVINNÉ - charakteristika lektora v anglickém jazyce -->
          <ct_lecturer_localized for="en">doc. Ing. Jan Novák, CSc - tax and advisory specialist
          </ct_lecturer_localized>


          <!-- ct_description_url - NEPOVINNÉ - URL bližších informací o kurzu na webu dodavatele -->
          <ct_description_url>http://www.skolicifirma.cz/detail.php?id=0000001-1</ct_description_url>

          <!-- ct_language - NEPOVINNÉ - identifikátor jazyku, ve kterém je tento konkrétní termín akce PŘEDNÁŠEN
           - jazyk může být pouze jeden
           - pokud nejsou ct_language ani c_language uvedeny, defaultně se použije cz
           - v případě potřeby jiného jazyka lze seznam rozšířit
           - možné hodnoty:
           - aktuální číselník naleznete na https://www.educity.cz/napoveda-pro-dodavatele
          -->
          <ct_language>cz</ct_language>

        </course_term>
      </course_terms>
    </course>
  </courses>
</data>

Zadat dotaz nebo poptávku